+48 882 837 530 || kontakt@convefoods.com
POLITYKA PRYWATNOŚCI2019-01-06T15:27:38+00:00

Polityka Prywatności CONVENIENCE FOODS SP. Z O. O

DANE OSOBOWE

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku ze współpracą z Convenience Foods sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego) są przetwarzane przez Convenience Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148 Kraków), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000741875, REGON: 380854288, NIP: 6772436551, mail: kontakt@convefoods.com, tel.: +48 882 837 530 (“Administrator danych”).

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:

a. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. złożenie zamówienia i jego realizacja;

b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;

c. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania jest:

a. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);

b. realizacja umowy, tj. składanego przez Pana/Panią zamówienia na produkty oferowane przez Administratora oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

c. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach i innych eventach) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 7 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

5. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych są: podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez niego działalności; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe.

7. BRAK PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.BRAK ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9.POUCZENIE O UPRAWNIENIACH

Ma Pan/Pani prawo:

a. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c.żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

d. wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKI COOKIES

1.DEFINICJA I CECHY PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony www https://convefoods.com („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią  ze Strony. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

2.CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu Strony zgodnie z preferencjami klientów).

3. RODZAJE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:

a. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu zaprzestania korzystania ze  Strony;

 b. Cookies stałe – przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią;

4. FUKNCJE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:

a. niezbędne do działania Strony – pliki te umożliwiają jej prawidłowe działanie oraz nawigowanie. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze Strony jest niemożliwe;

b. statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze Strony;

c. społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, ze Stroną;

5. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZMIANY ZAKRESU STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o ich zapisaniu. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

INFORMACJE KOŃCOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania ze Strony lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: kontakt@convefoods.com