+48 882 837 530 || kontakt@convefoods.com
RODO2019-01-06T15:24:26+00:00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wychodząc naprzeciw zmianom w prawie ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku ze współpracą z Convenience Foods sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (w szczególności: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego) są przetwarzane przez Convenience Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Samuela Bogumiła Lindego 1C, 30-148 Kraków), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000741875, REGON: 380854288, NIP: 6772436551, mail: kontakt@convefoods.com, tel.: +48 882 837 530 (“Administrator danych”).

2. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:

a. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – np. złożenie zamówienia i jego realizacja;

b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;

c. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Celem przetwarzania jest:

a. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);

b. realizacja umowy, tj. składanego przez Pana/Panią zamówienia na produkty oferowane przez Administratora oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

c. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, konkursach i innych eventach) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 4 powyżej oraz 7 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez niego działalności; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe.

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Ma Pan/Pani prawo:

a. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c. żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;

d. wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Convenience Foods sp. z o. o. do celów marketingowych (m.in. otrzymywanie newslettera oraz informacji i udział w akcjach promocyjnych, konkursach i innych eventach organizowanych przez Administratora).

Oświadczam, że (o ile dotyczy) imieniem podmiotu współpracującego z Convenience Foods sp. z o. o., zapoznałem/am  z ww. informacjami osoby, które współpracują z Convenience Foods sp. z o. o. przy realizacji przedsięwzięć (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy).

Oświadczam, że (o ile dotyczy) imieniem podmiotu współpracującego z Convenience Foods sp. z o. o. dysponuję zgodami osób, które współpracują z Convenience Foods sp. z o. o. przy realizacji przedsięwzięć (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy), w powyższym zakresie, oraz zobowiązuję się okazać je na każde żądanie Convenience Foods sp. z o. o.